Rubric: 
Digmaan

Lahat ng paksyon ng mapagsamantalang uri (administrasyon o oposisyon, Kanan o Kaliwa) ay laging bukambibig ang “kapayapaan” at “para sa kaayusan”. Subalit sa mahigit 100 taon ay nasaksihan ng sangkatauhan ang mga mababangis at mapaminsalang digmaan na kumitil ng milyun-milyong buhay at sumira ng mga ari-arian. Hindi pa kasama dito ang pagkasira ng kalikasan.

magbasa pa

Rubric: 
Diktadura ng Proletaryado, Katiwalian

Muling pinalakas ng media ang kampanya ng paksyong Aquino laban kuno sa katiwalian ng arestuhin at ikulong nito sila senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada.

Sinabi na namin na walang solusyon ang kapitalismo at estado sa katiwalian. Para sa amin, masimulan lamang ang tunay at epektibong kampanya laban sa katiwalian matapos maibagsak ang naghaharing uri at ang kapitalismo sa pandaigdigang saklaw.

magbasa pa

Rubric: 
Iraq

Habang nag-uusap ng kapayapaan ang mga imperyalistang kapangyarihan o kaya nagdeklara ng kapayapaan ang naglalabanang mga armadong grupo ng ibat-ibang paksyon ng naghaharing uri ay hindi nila maitago ang lumalalang kaguluhan sa mundo bunga ng naaagnas na dekadenteng kapitalismo.

magbasa pa

Rubric: 
Paratisismo

Bilang ekspresyon ng mahigpit na pagkondena ng Internasyonalismo (seksyon ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa Pilipinas) sa pinakahuling pang-aatake ng mga ahensya ng burges na estado sa aming organisasyon na may layuning maghasik ng panghihinala at kawalang tiwala sa loob ng aming organisasyon, ay isinalin namin sa Filipino ang “Communique to our readers: The ICC under attack from a new agency of the bourgeois state” na nasa link na ito: http://en.internationalism.org/icconline/201405/9742/communique-our-read...

magbasa pa

Rubric: 
Internasyunalismo

Ang panawagan at paninindigan ng mga rebolusyonaryong manggagawa ay pagpapatuloy ng internasyunalistang paninindigan ng mga rebolusyonaryo noong panahon ng WW I, WW II, Cold War at pagkatapos bumagsak ang bloke ng imperyalistang USSR noong 1989.

Kahit pa na sa kasalukuyang kalagayan ay halos hindi pinakinggan ng mga manggagawa sa Pilipinas ang internasyunalistang panawagan at linya, mananatiling matatag ang aming paninindigan sa internasyonalismo laban sa imperyalismo dahil ito ang bag-as ng rebolusyonaryong marxismo at interes ng internasyunal na proletaryado.

magbasa pa

Rubric: 
Bagyo at Kalamidad

Isa sa mga mistipikasyon ng Kaliwa at ng mga “nagmamahal” sa kalikasan ay ang estado diumano ang magliligtas sa mundo mula sa pagkagunaw. Kailangan lang daw magkaisa ang mga gobyerno ng mundo para may pangil ang mga internasyunal na resolusyon para “pangalagaan ang kaliksasan”. Ibig sabihin, isang kapitalismo na “maka-kalikasan”.

Ang katotohanan ay ang bawat estado ay gumagalaw hindi para proteksyunan ang interes ng sangakatauhan kundi para ipagtanggol ang interes ng bawat pambansang kapital – bansa laban sa bansa. Sa harap ng mesa para sa negosasyon, tinitingnan ng bawat gobyerno ang kanilang kaharap bilang mga katunggali at karibal sa kani-kanilang imperyalistang interes.

magbasa pa

Rubric: 
Terorismo
Karamihan sa mga ideyalistang kabataan at maka-Kaliwang organisasyon ay pinagtanggol ang terorismo ng mga grupo o estadong “anti-imperyalista” habang mariin naman ang pagkondena sa terorismo ng mga imperyalista ng Kanluran.

magbasa pa

Rubric: 
Maoismo

Ang kalakasan ng armadong pakikibaka ng maoistang kilusan ay nakasalalay sa mahina at hindi mulat-sa-uri na pakikibaka ng masang manggagawa sa Pilipinas. At ang tagumpay ng maoismo sa Pilipinas o anumang paksyon ng Kaliwa ay nagkahulugan ng pagkatalo ng uring manggagawa dahil sa pananabotahe mula sa loob.

magbasa pa

Mga Pahina