Rubric: 
Internasyunalismo

Ang panawagan at paninindigan ng mga rebolusyonaryong manggagawa ay pagpapatuloy ng internasyunalistang paninindigan ng mga rebolusyonaryo noong panahon ng WW I, WW II, Cold War at pagkatapos bumagsak ang bloke ng imperyalistang USSR noong 1989.

Kahit pa na sa kasalukuyang kalagayan ay halos hindi pinakinggan ng mga manggagawa sa Pilipinas ang internasyunalistang panawagan at linya, mananatiling matatag ang aming paninindigan sa internasyonalismo laban sa imperyalismo dahil ito ang bag-as ng rebolusyonaryong marxismo at interes ng internasyunal na proletaryado.

magbasa pa

Rubric: 
Bagyo at Kalamidad

Isa sa mga mistipikasyon ng Kaliwa at ng mga “nagmamahal” sa kalikasan ay ang estado diumano ang magliligtas sa mundo mula sa pagkagunaw. Kailangan lang daw magkaisa ang mga gobyerno ng mundo para may pangil ang mga internasyunal na resolusyon para “pangalagaan ang kaliksasan”. Ibig sabihin, isang kapitalismo na “maka-kalikasan”.

Ang katotohanan ay ang bawat estado ay gumagalaw hindi para proteksyunan ang interes ng sangakatauhan kundi para ipagtanggol ang interes ng bawat pambansang kapital – bansa laban sa bansa. Sa harap ng mesa para sa negosasyon, tinitingnan ng bawat gobyerno ang kanilang kaharap bilang mga katunggali at karibal sa kani-kanilang imperyalistang interes.

magbasa pa

Rubric: 
Terorismo
Karamihan sa mga ideyalistang kabataan at maka-Kaliwang organisasyon ay pinagtanggol ang terorismo ng mga grupo o estadong “anti-imperyalista” habang mariin naman ang pagkondena sa terorismo ng mga imperyalista ng Kanluran.

magbasa pa

Rubric: 
Maoismo

Ang kalakasan ng armadong pakikibaka ng maoistang kilusan ay nakasalalay sa mahina at hindi mulat-sa-uri na pakikibaka ng masang manggagawa sa Pilipinas. At ang tagumpay ng maoismo sa Pilipinas o anumang paksyon ng Kaliwa ay nagkahulugan ng pagkatalo ng uring manggagawa dahil sa pananabotahe mula sa loob.

magbasa pa

Rubric: 
Eleksyon

Ngayong darating na Mayo ay eleksyon na naman para sa pambansa at lokal na mga posisyon. May bago ba? May pagkakaiba ba ang darating na eleksyon sa mga nakaraang halalan?

magbasa pa

Rubric: 
Pakikibaka

Sa unang tingin, tila lahat paborable para sa pagsabog ng galit ng uring manggagawa. Malinaw na may krisis at walang makaligtas dito. Maliit na bahagi lamang ng populasyon ang naniwalang matatapos ito sa kabila ng araw-araw na panggigiit sa kabaliktaran. Ang buong planeta ay tila nasa napakahirap na sitwasyon: mga digmaan, barbarismo, gutom, epidemiya, pagkasira ng kalikasan at kalusugan sa ngalan ng tubo.

magbasa pa

Rubric: 
Kapitalismo

Sa Pilipinas napakalakas pa rin ang impluwensya ng Kanan at Kaliwa ng burgesya sa kaisipan ng malawak na masang manggagawa. Ito ay sa kabila na ang uri ay marami ng katanungan at pagdududa sa mga paraan at solusyon na inihapag ng mga “lider” nila mula sa mga organisasyon at partido ng Kanan at Kaliwa. Katunayan, ang malaking dahilan ng demoralisasyon ng karamihan sa pakikibaka ay dahil palpak at walang makabuluhang tagumpay na naranasan ang masang nakibaka sa kumpas ng kanilang mga “kinatawan” sa unyon, organisasyong masa at loob ng gobyerno.

magbasa pa

Mga Pahina