Rubric: 
Rusya 1917

Oktubre 1917, matapos ang tatlong taon na karumal-dumal na masaker ng digmaan, may isang parola ng pag-asa sa gitna ng hamog ng digmaan: ang manggagawang Ruso matapos ibagsak ang Tsar sa Pebrero. Ngayon ay pinatalsik ang burges na Gobyernong Probisyunal na pumalit sa Tsar na nagpumilit ipagpatuloy ang digmaan “hanggang sa tagumpay”. Ang mga Sobyet (konseho ng manggagawa, sundalo at magsasaka), kung saan nasa unahan ang partidong Bolshevik, ay nanawagan ng kagyat na pagtigil sa digmaan at nanawagan sa mga manggagawa ng mundo na sumunod sa kanila. 

magbasa pa

Rubric: 
Rusya 1917
Internasyunal na Komunistang TunguhinManipesto para sa Rebolusyong Oktubre, Rusya 1917Pandaigdigang rebolusyon ang tanging pag-asa ng sangkatauhan

 

magbasa pa

Uulitin namin: si Trump ay simbolo ng isang burgesya na tunay ng nawalan ng anumang perspektiba sa pagpapatakbo ng lipunan. Sa lahat ng kanyang kapalaluan at narsisismo, hindi siya baliw, pero simbolo siya ng kabaliwan ng sistema na nawalan na ng solusyon, maging ang pandaigdigang digmaan.

magbasa pa

Rubric: 
Eleksyon, Boykot

Ang kaliwa ng burgesya – maoista-stalinista, trotskyista, “marxista-leninista” at sosyal-demokrata – ay karay-karay pa rin ngayon ang malaking pagkakamali ng mayoriya ng Internasyunal na siyang isa sa mga dahilan ng pagkabuwag nito. Masahol pa, ginawa pa itong isa sa mga “batayang taktika” ng kaliwa.

Napatunayan na ng kasaysayan ng mga eleksyon na nilahukan ng mga “komunista” at “sosyalista”, sa halos 100 taon na ito ay hindi nakapaglakas sa rebolusyonaryong kilusan kundi kabaliktaran.

magbasa pa

Rubric: 
Mamasapano, MILF, terorismo

Ang karumal-dumal na pagpatay sa 44 SAF ay higit sa lahat bunga ng isang digmaan sa pagitan ng mga paksyon ng naghaharing uri. Ang mga digmaan na nangyayari sa buong mundo ngayon ay sa pangkalahatan isang inter-imperyalistang digmaan. Ang mga ito ay hindi digmaan sa pagitan ng pinagsamantalahan at nagsasamantalang mga uri.

Ang sinasabing “kapayapaan” o “negosasyon para sa kapayapaan” ay sa esensya bahagi ng paghahanda para sa digmaan. Hindi lang sa Pilipinas nangyari ang ilang beses ng mga “usapang pangkapayapaan”. Sa halos lahat ng mga bansang may digmaan ay may “usapang pangkapayapaan” na laging nauuwi sa panibagong digmaan. Hindi na bago sa atin ang ilang dekadang “usapang pangkapayapaan” sa pagitan ng Israel at Palestino, at iba pang bahagi ng Gitnang Silangan at maging sa Aprika.

magbasa pa

Rubric: 
Terorismo

Kawawang Cabu, Charb, Tignous, Wolinski! Una silang pinatay ng mga panatikong islamista. Pinatay na naman sila sa ikalawang pagkakataon ng mga representante at “tagahanga” ng burgis na "demokrasya", lahat ng mga pangulo ng mga estado at gobyerno ng naaagnas na pandaigdigang sistema ay responsable sa barbarismo na lumukob sa lipunan ng tao: kapitalismo. At ang mga pampulitikang lider na ito ay walang alinlangang gumamit ng teror, asasinasyon, at paghihiganti laban sa mga sibilyan kung ang pag-uusapan ay pagtatanggol sa interes ng sistema at naghaharing uri, ang burgesya.

magbasa pa

Mga Pahina