Ang ulat na aming nalathala sa ibaba ay sinumite at tinalakay sa isang internasyunal na pulong ng IKT noong Nobyembre 2017, sa layuning makuha ang mga pangunahing tendensya sa ebolusyon ng imperyalistang tunggalian. Para magawa ito, ito ay ibinatay mismo sa nakaraang mga teksto at ulat ng organisasyon na may malalim na pagsusuri sa mga tendensyang ito.

Rubric: 
Rusya 1917

Oktubre 1917, matapos ang tatlong taon na karumal-dumal na masaker ng digmaan, may isang parola ng pag-asa sa gitna ng hamog ng digmaan: ang manggagawang Ruso matapos ibagsak ang Tsar sa Pebrero. Ngayon ay pinatalsik ang burges na Gobyernong Probisyunal na pumalit sa Tsar na nagpumilit ipagpatuloy ang digmaan “hanggang sa tagumpay”. Ang mga Sobyet (konseho ng manggagawa, sundalo at magsasaka), kung saan nasa unahan ang partidong Bolshevik, ay nanawagan ng kagyat na pagtigil sa digmaan at nanawagan sa mga manggagawa ng mundo na sumunod sa kanila. 

magbasa pa

Mga Pahina